طراحی پارک حاشیه رودخانه

کارفرما: شهرداری شهر اطاقور

عنوان پروژه: طراحی بوستان حاشیه رود

محل احداث پرژه: شهر اطاقور

تاریخ طراحی: تابستان ۱۳۹۴

 

استفاده از قابلیتهای موجود در سایت در راستای خلق فضایی خوانا و سرزنده در لبه رود

دید پانورامای موجود به سایت از مسیر عبوری روبروی سایت

دید به رودخانه و کوهپایه از مسیرهای طراحی شده در سایت از فضای مکث پیرامون عنصر شاخص مرکزی

دید به رودخانه و کوهپایه از مسیرهای طراحی شده در سایت