همکاران

مهندس سینا فکرآزاده

مهندس مهران دانشور

مهندس محمد مرادی

گروه سازه شرکت مهندسین مشاور طرح ماندگار شهر، با استفاده از نوین ترین آیین نامه ها و نرم افزارهای روز دنیا و با حضور متخصصین ارشد سازه، تمامی نیازهای فنی برای اجرای بنا با هر نوع معماری خاص و بر روی هر نوع بستر برطرف می نماید.