طراحی فضای شهری

کارفرما : شهرداری شهر واجارگاه

عنوان پروژه : طراحی معبر و میادین شهر واجارگاه

محل احداث پرژه : شهر واجارگاه

تاریخ طراحی :   بهار ۱۳۹۵

نظرات برای این پست بسته شده است.