کتب و مقالات منتشر شده

انتشار کتاب «زنان، انقیاد قدرت، شهر: راهنمای طراحی فضاهای شهری برای زنان»

مؤلفان:
دکتر حمید پورحسین روشن؛ دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهندس هنگامه علی اکبری؛ کارشناس ارشد طراحی شهری
مقدمه مؤلف:
برشمردن نام زن و نگاه به گستره معنایی فردی و اجتماعی که بار معنایی این واژه را ساخته است، از ابتدای سخن درگیر پس زمینه‌های فکری بوده و هست. زوایای متعدد و پیچیده ای در بستر این بحث قابل بازگشایی و بررسی است. در کتاب پیش رو در اولین قدم سعی شد تا با نگاهی اجمالی به چگونگی‌ها و تفاوت‌های فیزیولوژیکی زنان و مردان، کیفیات استفاده ایشان از فضاهای شهری، تحلیل شود. از سوی دیگر با نگاهی ژرف تر به بسترهای فرهنگی موجود در زندگی زنان در ایران سعی شد تا بتوان با برشماری فضاهای شهری موثری که زنان در آن حضورمی‌یابند، حضور ایشان و تفاوت‌های ماهوی با دیگر استفاده کنندگان فضاهای شهری را بر شمرد.در طول چنین مسیری در بسیاری از لحظات بازه‌های متفاوت تاثیرگذاری‌های فرهنگی و قدرت‌های موجود در بطن جامعه در ماهیت چگونگی‌های استفاده زنان از فضا و محدودیت‌ها و موقعیت‌های ایشان در استفاده از فضاهای شهری موثر دیده شد. روندی که در طول تحریر سطور کتاب پیشرو نقاط و نکاتی را ایجاد نمود که راهگشای صفحات کاربردی انتهای کتاب شد. در صفحات انتهایی کتاب سعی شد تا با برشماری و بررسی آنچه در روند تولید کتاب در باب حضور زنان در فضاهای شهری استخراج شد، با بیانی ساده و نکته گونه مهم ترین و موثرترین نکات موثر در حضور زنان در فضاهای شهری را به تصویر کشید. اگرچه لازم به ذکر است که این سطور و این صفحات تنها بر نکاتی تاکید داشتند که بیشترین تواتر را در نظر زنان در استفاده از فضای شهری به خود اختصاص داده‌اند و چه بسا صفحه‌ها باید به آن اضافه شود تا بتوان تمامی کیفیت تاثیر گذار بر حضور زنان در فضاهای شهری را تبیین نماید.
با تمام این اوصاف می‌توان کتاب پیش رو را جستجویی دانست بر نگاه به چگونگی حضور زنان در فضاهای شهری در ایران؛ قدمی آموزش گونه که در کنار قدم‌های دیگر لازم خواهد بود تا با آموزش و تبیین و بررسی نگاه‌های متعدد و متفاوت به تبیین آرایه‌های موثری بر حضور زنان در فضاهای شهری رسید.آرایه‌هایی که بتوانند تعاریف عمومی موجود در فضاهای شهری را با فعل حضور و با فعلیت یافتن عمومیت رفتاراجتماعی در این فضاها بازتولید نماید.