زنان، انقیاد قدرت (شهر راهنمای طراحی فضاهای شهری برای زنان)

 

روندی که در طول تحریر سطور کتاب پیشرو نقاط و نکاتی را ایجاد نمود که راهگشای صفحات کاربردی انتهای کتاب شد. در صفحات انتهایی کتاب سعی شد تا با برشماری و بررسی آنچه در روند تولید کتاب در باب حضور زنان در فضاهای شهری استخراج شد، با بیانی ساده و نکته گونه مهم ترین و موثرترین نکات موثر در حضور زنان در فضاهای شهری را به تصویر کشید. اگرچه لازم به ذکر است که این سطور و این صفحات تنها بر نکاتی تاکید داشتند که بیشترین تواتر را در نظر زنان در استفاده از فضای شهری به خود اختصاص داده‌اند و چه بسا صفحه‌ها باید به آن اضافه شود تا بتوان تمامی کیفیت تاثیر گذار بر حضور زنان در فضاهای شهری را تبیین نماید.

لینک به این پست
نظرات برای این پست بسته شده است.